Voorwoord

 

Welkom op de website van de Verenigde Benoemingscommissies voor het Notariaat.

De notaris is een beoefenaar van een vrij beroep die optreedt als neutraal adviseur in de meest diverse materies zoals vastgoedrecht, familierecht of ondernemingsrecht. De notaris is echter ook tegelijkertijd een door de Koning benoemd openbaar ambtenaar, die optreedt op sleutelmomenten van het leven zoals de aankoop van een huis, het sluiten van een huwelijkscontract, het opmaken van een testament, nalatenschappen en het plannen van nalatenschappen,  …


In 1999 heeft de wetgever het beroep van notaris gemoderniseerd, onder meer door de Benoemingscommissies voor het Notariaat op te richten, waarvan de hoofdtaak is de toegang tot het beroep van notaris op een transparante en objectieve wijze te organiseren, enerzijds door het organiseren van examens die leiden tot de titel van kandidaat-notaris, anderzijds door de rangschikking van kandidaten voor openstaande plaatsen.

De Benoemingscommissies bestaan voor de helft uit notarissen en voor de helft uit onafhankelijke externen. 

De Benoemingscommissies voor het Notariaat zijn eveneens bevoegd om aan het Parlement en de Regering adviezen en voorstellen te formuleren betreffende de algemene werking van notariaat.

Deze opdrachten behoren tot de dienstverlening aan het publiek.